KERAMIEK

ALPHATON®

LONGOTON®

MITON®

SIGMATON®

EASYTON®

BAGUETTES


 
ALUMINIUM

SIDINGS

LOSANGES

SHINGLES

FELSTECHNIEK


FX.12

 
STREKMETAAL

STRETCHTECH®

 
 

COPYRIGHT

LANDER is trots en zuinig op de sterke naam die sinds 1984 is opgebouwd. Om beschadiging aan de naam LANDER te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam, het logo en de beelden. LANDER staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden: Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van LANDER, vooraf contact op te nemen met de afdeling PR van LANDER. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van LANDER, zal LANDER zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van LANDER voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij LANDER daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. 

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
LANDER B.V.
Modelleur 4
5171 SL Kaatsheuvel
telefoon (0416) 280 246
e-mail info@lander.nl

De website: Ook de op de website www.lander.nl waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij LANDER en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANDER, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.